maleeeee

Zarządzenie nr 3/ 2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół w Ozimku w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zarządza:

 1. Zdalną edukację polegającą na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela. Formy kształcenia dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.). Rezultaty działań w kształceniu asynchronicznym mogą być przedmiotem oceny.
 2. Nauczyciele prowadzący zdalne nauczanie będą codziennie umieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców, także za pomocą e-dziennika. Działania te będą widoczne w zakładce Zadania domowe lub Wiadomości. Nauczyciel, uczeń mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej wybranych przez nauczyciela.
 3. Nauczyciele będą wysyłać wiadomości, między godz. 8.00 a 16.00. Częstotliwość wysyłania informacji zależy od planu pracy szkoły i organizacji zajęć.
 4. Szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia przynajmniej trzy razy dziennie – o godz. 8.00, 12.00, 16.00.
 5. Termin wykonania danego zadania nauczyciel umieszcza w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien poprosić o pomoc nauczyciela.
 6. Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak:

 7. – klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,
  – w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,
  – w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),
  – w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne.
 1. Nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 45 min. Informacje o sposobie i terminie spotkania on-line będą przekazane za pomocą wiadomości w e-dzienniku najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.
 2. Realizacja programu nauczania pozostaje nadal jednym z podstawowych zadań szkoły. Wszelkie działania w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych przewidzianych w podstawach programowych.
 3. Kształcenie zdalne zakłada możliwość zadawania nauczycielowi pytań zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo.
 4. Rodzice i uczniowie konsultują się w sprawie zdalnego nauczania z nauczycielami poprzez: e- dziennik lub telefonicznie.
 5. Nad uczniem pracującym zdalnie opiekę sprawują rodzice lub opiekunowie prawni. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek nauki pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.
 6. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:
  1) teoretycznych przedmiotów zawodowych;
  2) zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
 7. W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uczniowie ci mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.
 8. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 9. Dotychczasowy plan lekcji zostaje zachowany bez zmian.
 10. Środowisko zdalne umożliwia przeprowadzenie testów, rozmów i sprawdzianów. Oceny będą wstawiane przez nauczyciela zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania (PZO).
 11. Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.)
 12. Realizacja notatek pisemnych jest uzależniona od decyzji nauczyciela. Nauczyciel może żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym.
 13. W zdalnym nauczaniu nauczyciele wykorzystują: e – dziennik firmy Vulcan, pocztę elektroniczną, telefon, wybrane platformy e – learningowe i edukacyjne.
 14. Nauczyciel zlecając zadania musi uwzględnić możliwych ich realizacji przez ucznia w warunkach domowych. Jeżeli uczeń nie ma warunków do realizacji zleconych zadań powinien poinformować o tym dyrektora szkoły.
 15. Nauczyciel po otrzymaniu rozwiązanego zadania dokonuje jego weryfikacji lub oceny oraz informuje rodzica i ucznia o ocenie poprzez wpis do e – dziennika.
 16. Nauczyciele dokumentują przebieg procesu zdalnego nauczania wpisując tematy w e – dzienniku. Nie jest wpisywana frekwencja uczniów do e-dziennika.
 17. Uczniowie realizujący nauczanie indywidualne oraz zindywidualizowaną ścieżkę nauczania podlegają takim samym zasadom jak pozostali uczniowie szkoły.
 18. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia zdalnego.


Comments are closed.
Skip to content