Ważna informacja:

Egzamin zawodowy dla zawodu technik informatyk kwalifikacja EE.09 odbędzie się w styczniu 2021 r. w następujących terminach:

 • część pisemna teoretyczna – 12 stycznia 2021 r. godzina 14:00
 • część praktyczna – 18 stycznia 2021 r., podzielona na dwie sesje na godzinę 8:00 oraz 12:00

Egzamin poprawkowy zawodowy dla zawodu technik informatyk kwalifikacja EE.08 odbędzie się w styczniu 2021 r. w następujących terminach:

część pisemna teoretyczna – 12 stycznia 2021 r., jedna sesja egzaminacyjna na godzinę 10:00.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że:

 • jest przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną względem szkoły (okręgową komisję egzaminacyjną OKE) i pod jej nadzorem,
 • wykorzystuje opracowane przez nią jednolite zadania egzaminacyjne, kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu,
 • sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów,
 • jego istotę stanowi oddzielenie procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów od procesu kształcenia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających,
 • jest to egzamin nieobowiązkowy,
 • wszyscy zdający w całej Polsce przystępują do egzaminu pisemnego w tym samym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dla zdających z dysfunkcjami (np. dysleksja) czas trwania każdego etapu egzaminu może być przedłużony o 30 min. przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, zgodnie ze szczegółową informacją o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb absolwentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu; przerwała egzamin zawodowy lub nie uzyskała wymaganej liczby punktów, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych etapach jego przeprowadzania.

Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają deklarację przystąpienia do egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin w pełnym zakresie.

Ważne strony, które należy czytać:

Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
1.1. Uczeń/słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w terminie podanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

1.2. Uczeń/słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, deklarację, o której mowa w punkcie 1.1., składa dyrektorowi szkoły lub placówki, w której się uczy. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

Istotne uwagi wynikające z obowiązujących procedur:

 1. Zdający na egzamin powinien zgłosić się co najmniej 30 min. przed wyznaczonym wyżej czasem rozpoczęcia egzaminu z dowodem tożsamości.
 2. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.
 3. Ze względu na ściśle limitowaną liczbę zestawów egzaminacyjnych nie istnieje  możliwość zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.
 4. Sprawdź (wcześniej) na tablicy ogłoszeń w której sali i na której zmianie będziesz zdawał egzamin.

Technik informatyk, symbol 351203, reforma 2017 r. (po gimnazjum)

 • Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację EE08 odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
 • Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację EE09 odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

Technik informatyk, symbol 351203, reforma 2019 r. (po szkole podstawowej)

 • Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację INF02 odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
 • Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację INF03 odbywa się pod koniec I semestru klasy V.

Skip to content