maleeeee

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2025)
Termin w postępowaniu uzupełniającym (dotyczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2025)
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 13 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. do godz. 14.00


od 21 października 2024 r. do 8 listopada 2024 r. do godz. 14:00
od 29 lipca 2024 r. do 1 sierpnia 2024 r. do godziny 14.00


od 12 grudnia 2024 r. do 19 grudnia 2024 r. do godz. 14:00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie:
– do szkoły podstawowej dla dorosłych
o świadectwo ukończenia szkoły sześcioletniej albo VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej
– do liceum ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej  szkoły podstawowej
od 21 czerwca 2024 r. do 08 lipca 2024 r. do godz. 14.00brak
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 09 lipca 2024 r.


do 15 listopada 2024 r.
02 sierpnia 2024 r.


do 20 grudnia 2024 r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.do 9 lipca 2024 r.


do 15 listopada 2024 r.
do 2 sierpnia 2024 r.


do 20 grudnia 2024 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.12 lipca  2024 r. do godz. 14:00


22 listopada 2024 r. do godz. 12:00
do 7 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00


do 8 stycznia 2024 r. godz. 12:00
6.Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia
w postaci: przedłożenia odpowiednio:
– oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej,
– oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.
od 12 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00



od 22 listopada 2024 r. do 28 listopada 2024 r. do godz. 14:00
od 07 sierpnia 2024 r. do 13 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00



od 8 stycznia 2025 r. do 16 stycznia 2025 r. do godz. 14:00
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
22 lipca 2024 r. do godz. 12.00

9 grudnia 2024 r. do godz. 14:00
14 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00

17 stycznia 2025 r. do godz. 14:00
8.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 26 lipca 2024 r.

do 12 grudnia 2024 r.
do 19 sierpnia 2024 r.

do 21 stycznia 2025 r.
9.Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
11.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołydo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Skip to content