maleeeee

Terminarz rekrutacji do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów określi dla województwa opolskiego Opolski Kurator Oświaty.

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.od 16 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00od 26 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godziny 15.00
2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.od 21 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00brak
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 10 lipca 2024 r.06 sierpnia 2024 r.
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.do 10 lipca 2024 r.06 sierpnia 2024 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.12 lipca  2024 r.do 06 sierpnia 2024 r.
6Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.od 16 maja 2024 r.
do 12 lipca 2024 r. 
od 24 lipca 2024 r. do 06 sierpnia 2024 r.
7Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
od 12 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00od 06 sierpnia 2024 r. do 09 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.19 lipca 2024 r.
– do godz. 14.00
12 sierpnia 2024 r.
9Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole19 lipca 2024 r.12 sierpnia 2024 r.
10Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.19 lipca 2024 r.12 sierpnia 2024 r.
11Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 23 lipca 2024 r.do 14 sierpnia 2024 r.
12Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
14Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołydo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Skip to content