maleeeee

Terminarz rekrutacji do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów określi dla województwa opolskiego Opolski Kurator Oświaty.

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00od 26 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godziny 15.00
2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandydujeod 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00brak
3Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 10 lipca 2023 r.4 sierpnia 2023 r.
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.do 12 lipca 2023 r.9 sierpnia 2023 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.17 lipca  2023 r.11 sierpnia 2023 r.
6Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.od 15 maja 2023 r.
do 18 lipca 2023 r. 
od 3 sierpnia 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.
7Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00od 11 sierpnia 2023 r. do 16 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.24 lipca 2023 r.
– do godz. 14.00
18 sierpnia 2023 r.
9Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole25 lipca 2023 r.21 sierpnia 2023 r.
10Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.do 26 lipca 2023 r.22 sierpnia 2023 r.
11Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 28 lipca 2023 r.21 sierpnia 2023 r.
12Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
14Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Skip to content