maleeeee

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół w Ozimku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Ozimku.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metod oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzona dnia: 2019-01-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Standardy sieciowe i skróty klawiaturowe

 1. Standardy sieciowe
 2. Klawisze dostępu (accesskeys)
 3. Zgodność ze standardami
 4. Wygląd
 5. Tekst
 6. Odnośniki
 7. Przystosowanie dla urządzeń mobilnych
 8. Przystosowanie do druku
 9. JavaScript
 10. Oprogramowanie związane z dostępnością

Standardy sieciowe

Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą – bardziej dostępną i użyteczną.

Klawisze dostępu (accesskeys)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego.

Aby przejść do głównej treści strony użytkownik powinien wybrać odpowiednią kombinację przycisków uruchamiającą ‘access keys’ w przeglądarce i wybrać przycisk 2. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer: Alt+2 a następnie Enter.

Zgodność ze standardami

Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.

Witryna jest zgodna ze specyfikacją XHTML 1.0 Transitional.

Wygląd

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Tekst

Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane zdefiniowane są za pomocą jednostki relatywnej – em. Umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada odnośnik do tekstowej wersji witryny dla osób z problemami widzenia.

Odnośniki

Linki zawierają atrybut – title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty. Dodatkowo każda z podstron zawiera dodatkowe linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nie obsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly). Strona jest napisana w sposób responsywny – wyświetla się poprawnie na każdym rodzaju urządzenia.

Przystosowanie do druku

Strony witryny w pełni zoptymalizowane są na potrzeby druku (print-friendly).

JavaScript

Użyte na stronach linie kodu JavaScript mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JS nie powoduje braku dostępności do zawartych informacji.

Oprogramowanie związane z dostępnością

 • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL.
 • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim).
 • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
 • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
 • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
 • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
 • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
 • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Magdaleną Rosik, e-mail: magdalena_rosik@interia.pl , tel. +48774651918. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Częstochowska 24, 46-040 Ozimek

Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób mających problemy z poruszaniem się.

Budynek szkoły otoczony jest dwoma ulicami: od północnego zachodu znajduje się główne wejście do szkoły od ulicy Częstochowskiej, od południowego zachodu znajduję się tylne wejście do szkoły od ulicy Juliusza Słowackiego.

Przystanek autobusowy znajduje się przy ulicy Częstochowskiej w odległości około 50 m. Przystanek obsługują autobusy PKS oraz LUZ na trasie Opole – Grodziec i Opole – Dobrodzień.

Plac przed wejściem do budynku wyłożony jest kostką brukową. Do budynku prowadzą ośmiostopniowe schody z poręczą. Przy tylnym wejściu do budynku znajdują się pięciostopniowe schody bez poręczy ale z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

Na terenie szkoły nie ma typowych, wyznaczonych miejsc parkingowych, natomiast znajdują się one w obrębie szkoły na około 30 miejsc. W obrębie szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku na parterze znajduje się korytarz o długości 21m i szerokości 3m, który jest łączony sześcioma schodami z salą gimnastyczną znajdującą się na jednym końcu korytarza. Drugi korytarz na parterze ma długość 27 m oraz szerokość 3m, korytarze na 1 i 2 piętrze mają te same wymiary.

Na końcu korytarza na parterze znajdują się toaleta dla dziewcząt i pracowników szkoły, na piętrze pierwszym oraz drugim jest toaleta dla chłopców i pracowników szkoły. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na pierwsze oraz drugie piętro prowadzą 22 stopnie schodów. Na pierwszym piętrze po lewej stronie znajduje się gabinet wice-dyrektora, obok niego na prawo pokój nauczycielski, następnie sekretariat z gabinetem dyrektora.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma windy ułatwiającej poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku szkoły znajdują się następujące sale:

 • Piwnica – pomieszczenie magazynowe oraz świetlica
 • Parter – 6 sal do przedmiotów ogólnokształcących, sala gimnastyczna, portiernia
 • I piętro – dwie pracowni informatyczne oraz dwie sale ogólnokształcące, serwerownia, pokój nauczycielski, sekretariat, księgowość i kadry oraz gabinety dyrektora
  i wicedyrektora
 • II piętro – jedna pracownia informatyczna, 6 sal ogólnokształcących, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet psychologa/pedagoga szkolnego

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content