maleeeee

Warszawa,  25 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo Kuratorzy,

uprzejmie informuję, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie
z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Kuratorów
o rozpowszechnianie przedmiotowych informacji wśród uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami za pośrednictwem szkół, do których uczęszczają. Stosowny komunikat w tej sprawie został również zamieszczony na stronie internetowej MEN.

W informacji do szkół proszę umieścić dane kontaktowe do koordynatorów ds. kształcenia zawodowego oraz ds. kształcenia młodocianych, jako osób do ewentualnego kontaktu w sprawie zmiany przepisów w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
Comments are closed.
Skip to content