maleeeee

Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Ozimku
na rok szkolny 2019/2020 
(dla absolwentów gimnazjum)

Rekrutacja do klas pierwszych ZS Ozimek  będzie się odbywała według następujących zasad:

 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.
 2. Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 25 uczniów (w klasie 1TF 16 uczniów).
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
  1. 100 punktów za wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum (po 20 punktów za każdą z pięciu części tego egzaminu):
   • język polski 1% odpowiada 0,2 pkt.
   • historia i wiedza o społeczeństwie 1% odpowiada 0,2 pkt.
   • matematyka 1% odpowiada 0,2 pkt.
   • przedmioty przyrodnicze 1% odpowiada 0,2 pkt.
   • język obcy nowożytny – poziom podstawowy 1% odpowiada 0,2 pkt.
  1. maksymalnie 18 punktów za ocenę z języka polskiego
  1. maksymalnie 18 punktów za ocenę z matematyki
  1. maksymalnie 36 punktów z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

Liceum
1A -klasa językowa – geografia, język angielski lub język niemiecki
1B klasa społeczno-prawna – historia, wos
1C – klasa biologiczno-chemiczna – biologia, chemia

Technikum
1TI- technik informatyk – informatyka, język angielski lub język niemiecki
1TS- technik informatyk E-Sport – informatyka, język angielski lub język niemiecki
1TF – technik fotografii i multimediów – informatyka, język angielski lub język niemiecki
1TE – technik ekonomista – informatyka, język angielski lub język niemiecki

Szkoła Branżowa I Stopnia
1WA – klasa wielozawodowa – zajęcia techniczne, język angielski lub język niemiecki

 1. Przeliczenia ocen na punkty należy dokonać według następującego sposobu:
  • celujący – 18 pkt.
  • bardzo dobry – 17 pkt.
  • dobry – 14 pkt.
  • dostateczny – 8 pkt.
  • dopuszczający – 2 pkt.
 1. maksymalnie 28 punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia:
  • 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
  • 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
  • maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
 1. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.

Wykaz olimpiad i konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych  przedstawiony przez opolskiego kuratora oświaty uwzględnianych   w tegorocznej rekrutacji – Zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r.

 1. O zakwalifikowaniu się do danego oddziału decydować będzie liczba punktów, jakie uzyskali kandydaci.
 2. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do danego oddziału, komisja może zaproponować naukę w innym oddziale.
 3. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rekrutacja do naszej szkoły będzie prowadzona w sposób elektroniczny, według określonych zasad:

 • Link do systemu rekrutacji elektronicznej znajduje się TUTAJ, będzie on aktywny od 13 maja 2019 r.
 • Kandydat musi określić kolejność wyboru szkół i poszczególnych klas,
 • Program komputerowy będzie przydzielał miejsca w szkole i klasie według wskazanych preferencji,
 • Po wprowadzeniu danych do systemu trzeba złożyć w terminie od 13 maja do 21 czerwca 2019 roku podanie do szkoły pierwszego wyboru – np. ZS Ozimek ?
 • w dniach od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku należy wprowadzić punkty z egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa oraz punkty za inne osiągnięcia. W tym samym terminie należy złożyć w pierwszej wybranej szkole kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie szkoły pok. 17, I piętro, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 • 11 lipca 2019 roku do godziny 12.00 wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych do ZS Ozimek,
 • w dniach od 11 lipca do 15 lipca 2019 r. należy potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły i dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 16 lipca 2019 roku wywieszone będą listy uczniów przyjętych do naszej szkoły.

ZAPRASZAMY  DO  ZESPOŁU ?

Skip to content