maleeeee

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół

w Ozimku

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół w Ozimku w czasie zagrożenia epidemicznego od 1 września 2020 roku.

Nauczanie stacjonarne

Organizacja zajęć w szkole:

 1. Do szkoły może przychodzić uczeń, pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Na terenie szkoły wszystkich obowiązuje reżim sanitarny i zasady higieny: częsta dezynfekcja rąk lub ich mycie, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Przy wejściach do budynku szkoły zamieszczona jest  informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekować dłonie korzystając z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Regularnie każdy uczeń, pracownik szkoły dezynfekuje lub myje ręce,
  w szczególności po wejściu do szkoły, przed wejściem do sali lekcyjnej, po zakończeniu lekcji, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 5. Na terenie całej szkoły obowiązuje reżim sanitarny, wszystkie osoby przebywające na korytarzach szkolnych, schodach, w toaletach, bibliotece,  sekretariacie szkoły mają obowiązek zakrywać usta i nos (maseczka lub przyłbica).
 6. Uczniowie mogą zdjąć osłonę ust i nosa po wejściu do sali lekcyjnej i zajęciu miejsca w ławce. W czasie lekcji wychowania fizycznego na sali gimnastycznej uczniowie mogą zdjąć osłonę nosa i ust po wejściu na salę.
 7. Po szkole wszyscy poruszają się zgodnie z ruchem prawostronnym, starając się zachować odstęp co najmniej 1,5 metra.
 8. Uczeń i nauczyciel, wchodząc do sali lekcyjnej, obowiązkowo dezynfekują ręce.
 9. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie spędzają czas na podwórkach szkolnych. W przypadku złej pogody pozostają w budynku szkoły i zachowują odstępy co najmniej 1,5 metra. Nauczyciele dyżurni czuwają nad przestrzeganiem dystansu społecznego.
 10. Nauczyciel dyżurny ma obowiązek zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą, a po dyżurze zdezynfekować ręce.
 11. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach (sekretariat szkoły, gabinet Dyrektora).
 12. Zapewnia się szybką i skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość – telefon, e-dziennik.
 13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, wyprać lub zdezynfekować, zostaną usunięte i dostęp do nich zostanie uniemożliwiony.
 14. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego będą czyszczone lub dezynfekowane przez nauczyciela lub osoby sprzątające po każdym użyciu.
 15. Używane pomoce dydaktyczne (klawiatury, myszki, mikroskopy, przybory geometryczne itp.) będą dezynfekowane po każdym dniu lekcji przez osoby sprzątające.
 16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 17. Uczeń ma obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 18. Uczniowie mają obowiązek pozostawiać okrycia wierzchnie w szafce uczniowskiej.
 19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć zadania grupowe, ćwiczenia i gry kontaktowe.
 21. Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości będą odbywały się na świeżym powietrzu.
 22. Szatnie w-f będą wietrzone po każdej lekcji, a dezynfekowane po dniu lekcyjnym.
 23. W szatni w-f może jednorazowo przebywać 6 osób, które mają założone maseczki lub przyłbice. Po przebraniu opuszczają szatnię i może wejść kolejna grupa.
 24. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 25. W czasie realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują  zasady takie same jak w czasie organizacji zajęć lekcyjnych.
 26. Praca szkolnej biblioteki będzie odbywała się według harmonogramu czasu pracy wywieszonego na drzwiach biblioteki.
 27. W bibliotece może jednorazowo przebywać 4 uczniów (2 wypożyczających i 2 przy stanowiskach komputerowych) i nauczyciel- bibliotekarz.
 28. Oddawane w bibliotece książki przez 2 dni będą przechowywane w specjalnych pojemnikach, po czym układane na regałach bibliotecznych.
 29. W czasie zagrożenia epidemicznego świetlica szkolna dla uczniów pozostaje zamknięta.
 30. Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach szkolnych, klawiatur, włączników należy do Dyrektora szkoły.
 31. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję muszą ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 32. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 33. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,
  w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 34. Przed skorzystaniem z automatów znajdujących się na terenie szkoły należy zdezynfekować ręce.
 35. Na terenie szkoły należy wrzucać zużyte maseczki do wyznaczonych do tego celu pojemników.
 36. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel lub uczeń sam je zgłosi, należy natychmiast poinformować dyrekcję szkoły. Dyrektor lub pielęgniarka szkolna prowadzi ucznia do izolatorium (gabinet 26), zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób  i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami Dyrektor szkoły informuje służby o podejrzeniu zakażenia koronawirusem, tel. 999 lub 112.
 37. Pielęgniarka szkolna w porozumieniu z Dyrektorem ustala zasady pracy gabinetu pielęgniarki i rozpowszechnia je w formie informacji pisemnej na drzwiach gabinetu oraz w czasie lekcji przeprowadzonych we wszystkich klasach.
 38. Pracownicy administracji i obsługi szkoły mają obowiązek ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.
 39. W sekretariacie szkoły może przebywać tylko 1 uczeń lub nauczyciel,
  oprócz pracowników sekretariatu. Wszyscy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.
 40. Do odwołania nie będą odbywały się zajęcia pozaszkolne (wycieczki, apele szkolne, projekty edukacyjne, warsztaty,  imprezy środowiskowe, zajęcia terenowe z przedmiotów innych niż wychowanie fizyczne itp.).
 41. Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracowników szkoły

 1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Miejscem izolacji osób u których stwierdzono objawy chorobowe, jest gabinet 26, w którym będzie można odizolować osobę z objawami zakażenia.
 3. Pracownicy szkoły powinni pozostać w domu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112, a także poinformować Dyrektora szkoły, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 8. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzicie są zobowiązani do przestrzegania niniejszej procedury, a także Wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. Potwierdzają to podpisem na liście.

UWAGA !

W przypadku czasowego wprowadzania innych trybów funkcjonowania szkoły w obliczu pandemii (nauczanie hybrydowe, nauczanie zdalne określone przez MEN), będą stosowane adekwatne procedury.

Comments are closed.
Skip to content